หมวดที่ 7

ข้อบังคับ

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

------------------------------------------

 

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

หมวดที่ 3 สมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

หมวดที่ 4 ค่าบำรุงสมาคม 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

 


หมวดที่ 7
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม


ข้อ 33. วันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคมให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 34. ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำงบการเงินที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและรับรองงบดุล โดยเมื่อผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญต่อไป และให้เก็บรักษารายงานประจำปีและงบดุลไว้ที่สำนักงานของสมาคม เพื่อให้สมาชิกสามารถขอตรวจสอบได้

ข้อ 35. กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ และให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว

ข้อ 36. ให้เหรัญญิกเก็บรักษาและดูแลรับผิดชอบสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน

ข้อ 37. เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องอยู่ในเขตท้องที่ ซึ่งสมาคมตั้งอยู่นามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ไม่เกินวงเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน ถ้าเกินกว่านี้จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่มีโอกาสกระทำได้ ทั้งนี้ การฝากและการถอนเงินจากธนาคารให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยให้อยู่ในอำนาจของนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งและลงนามร่วมกันกับเหรัญญิก

ข้อ 38. ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินของสมาคม

(1) นายกสมาคม ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
(2) อุปนายกสมาคม ครั้งละ ไม่เกิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(3) เลขาธิการหรือเหรัญญิก ครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

         การจ่ายเงินที่มีจำนวนครั้งละเกินกว่าห้าหมื่นบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทุกครั้งจึงจะจ่ายได้ ยกเว้นค่าใช้จ่ายประจำที่คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ การอนุมัติสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานการอนุมัติและใบสำคัญคู่จ่ายไว้เป็นหลักฐาน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบในวันประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง แต่การอนุมัติให้จ่ายเงินเกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม

ข้อ 39. เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาคมได้โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอกและสมาชิกร่วมกันบริจาค และหรือกระทำการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

หมวดที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล


 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้