พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของสมาชิก และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้งให้เป็นกลไกลสำคัญที่แท้จริง
ของระบบการเมืองบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
พร้อมทั้งสร้างความสำพันธ์อันดีของสมาชิกสมาคม
ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
Powered by MakeWebEasy.com