พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของสมาชิก และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้งให้เป็นกลไกลสำคัญที่แท้จริงของระบบการเมือง บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
พร้อมทั้งสร้างความสำพันธ์อันดีของสมาชิกสมาคม ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
Powered by MakeWebEasy.com