เป้าประสงค์ (Goals)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ของแผนยุุทธศาสตร์สมาคมไว้ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1
สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งมีผลการดำเนินงานในการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของนักศึกษาหลักสููตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)

กลยุุทธ์ :

 1. การบริหารจัดการ วิธีการรวบรวมและช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสููตร พตส.
 2. การสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิิกสมาคมในการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

แผนงาน:

 1. โครงการรวบรวมและจัดทำดัชนี รายการเอกสารส่วนบุุคคลของนักศึกษาหลักสูตร พตส.
 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่เอกสารส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร พตส. เพื่อการสืบค้น
 3. โครงการความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิิชาการของนักศึกษาหลักสูตร พตส. กับสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง สู่สาธารณะ
 4. โครงการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นของนักศึกษา พตส.


ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต:

 1. จำนวนผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร พตส. ที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อยร้อยละ 50
 2. จำนวนกิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นของนักศึกษา พตส. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้้ง

เป้าประสงค์ที่ 2
สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งมีผลการดำเนินงานเชิงประจัักษ์ในการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจััยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง


กลยุทธ์:

 1. การบริหารจัดการในการคัดเลือกผลงานวิชาการของนักศึกษา พตส. เพื่อนำสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 2. การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

แผนงาน:

 1. โครงการสังเคราะห์ผลงานวิชาการของนักศึกษา พตส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 2. โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง

ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต:

 1. จำนวนผลงานการสังเคราะห์ผลงานวิชาการของนักศึกษา พตส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
 2. จำนวนผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

เป้าประสงค์ที่ 3
สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งมีผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การเมือง และกิจการสาธารณะ

กลยุุทธ์ :

 1. การบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 2. การบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจการสาธารณะ

แผนงาน:

 1. โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งในนามสมาคม
 2. โครงการจัดกิิจกรรมเพื่อสังคมและกิจการสาธารณะ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต:

 1. จำนวนโครงการกิจกรรมทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
 2. จำนวนโครงการกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 4
สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคม

กลยุุทธ์ :

 1. การบริหารจัดการให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสมาคม
 2. การบริหารจัดการในการรับสมาชิิกใหม่ของสมาคมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 3. การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคม

แผนงาน :

 1. โครงการประชุุมสามััญประจำปี
 2. โครงการรับสมาชิกใหม่ของสมาคมจากนักศึกษา พตส.
 3. โครงการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิิกสมาคม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต:

 1. จำนวนกิจกรรมประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. จำนวนสมาชิกใหม่ของสมาคมจากนักศึกษา พตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาใหม่
 3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 5
สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งมีการเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของสมาคมและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

กลยุทธ์ :

 1. การบริหารจัดการในการจัดทำเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในนามสมาคม
 2. การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวกิจกรรมของสมาคม
 3. การบริหารจัดการในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่

แผนงาน :

 1. โครงการจัดทำเว็บไซต์สมาคม
 2. โครงการแถลงข่าวกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคม
 3. โครงการจัดทำรายงานประจำปี และเอกสารเผยแพร่ของสมาคม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต :

 1. จำนวนช่องการสื่อสารของสมาคมผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
 2. จำนวนกิจกรรมการแถลงข่าวกิจกรรมของสมาคมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
 3. จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ฉบับ

เป้าประสงค์ที่ 6
สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง มีการบริหารจัดการสมาคมอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์:

 1. การบริหารจัดการในการบรรจุวาระการแก้ไขข้อบังคับสมาคมในการประชุมคณะกรรมการสมาคม และการประชุมสามัญประจำปีตามข้อบังคับสมาคม
 2. การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานสถานการณ์การเงินต่อที่ประชุมสามัญประจำปีโดยคณะกรรมการบริหารสมาคม
 3. การบริหารจัดการในการเผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคม และผลการประชุมสามัญประจำปีของสมาคม
 4. การบริหารจัดการในการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินของสมาคมที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามข้อบังคับ

แผนงาน:

 1. โครงการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมจากนักศึกษา พตส. ทุกรุ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสมาคม
 2. โครงการเผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมผ่านช่องทางต่างๆ
 3. โครงการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานสถานะทางการเงินของสมาคมในการจัดประชุมสามัญประจำปี
 4. โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรายงานสถานะทางการเงินของสมาคมในการจัดประชุมสามัญประจำปีผ่านช่องทางต่างๆ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต:

 1. จำนวนครั้งของการประชุมอนุกรรมการพิจารณาข้อบังคับเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้