รายชื่อเอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น

พตส. รุ่นที่ 1

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ในยุคคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ชื่อนักศึกษานายอรรณพ ลิขิตจิตถะ
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1ypWuvEDC4k6ud54JhDmmtmqMETGk9xRl/view?usp=drive_link
  

พตส. รุ่นที่ 2

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องบทบาทของประชาชนในการส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง
 ชื่อนักศึกษานายไพสิทธิ์ กนกเวชยันต์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1cTyf84SlWkE4ZU_teQGA-i4TIgf2usxp/view?usp=drive_link
  

พตส. รุ่นที่ 3

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องแนวทางการกำหนดกฎเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต
 ชื่อนักศึกษาพ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/18eVcgO8pRBqtDo5pDF6iy2xWd4tOcQcZ/view?usp=drive_link
  

พตส. รุ่นที่ 4

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
 ชื่อนักศึกษาดร.ประเชิญ ติยะปัญจนิตย์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1KAK7DVnXmlcSGxi4EvfwzjmnjlhRfQ2g/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 5

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางการพัฒนาจิตสำนึกประชาธิิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ชื่อนักศึกษาดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1C7eBoJD5F5xHPoagy166KSwOeKAd_IBy/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 6

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องการเเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 ชื่อนักศึกษาดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1gfUuoNqfaVaRm7OuASDLMfS7TyRA2tqO/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 7

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องโซเซียลมีเดียกับการเมืองในบริบทนานาชาติ
 ชื่อนักศึกษาดร.รัชดา ธนาดิเรก
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/11swDGuydNxmf78l8CPD4BNqHraaAlwxT/view?usp=drive_link
 
 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย
 ชื่อนักศึกษานางพจนา กิจกาญจน์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1Br-MBD6_juqnn5Ejja8Io2r2Np1520eV/view?usp=drive_link
 
 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องระบบการเลือกตั้งและระดับการคอร์รัปชันเชิงนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
(แนวทางการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน)
 ชื่อนักศึกษารศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1ySnzdiE3U8WcyXe_XTPSQejYoAgCQvcF/view?usp=drive_link
 
 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องการยุบพรรคการเมืองไทยกับผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 ชื่อนักศึกษาดร.สำราญ นาบุตร
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1GIXH3RGgEy3q9OfCFh83yozQUeRyGx9y/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 8

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทย
 ชื่อนักศึกษาดร.รัฐไกร เอกเพชร
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/18c3Jjys0eqHbY7mD9VGCiEB0ePS1nt0V/view?usp=drive_link
 
 
 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ชื่อนักศึกษาดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1SrFgI_DuK9v0oLclmVUxcZzJcgKab8cd/view?usp=drive_link

 

 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องอำนาจการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ชื่อนักศึกษานายเพิ่มสิน วิชิตนาค
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1-abqrsAmaCqLZ7SPQd1O_DxCT1TZmf0z/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 9

 รางวัลดีเด่น
 ชื่อเรื่องบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการกำกับดูแลธรรมาภิบาล ด้านการบริหารการเงินของพรรคการเมืองไทย
 ชื่อนักศึกษาศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1K7SDqKL13hZyoiudAovEUUwR9b1uESAe/view?usp=drive_link
 
 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ชื่อนักศึกษาดร.ดวงตา ตันโช
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1vOFG0boVdH2oFgDdpFx1eIAyFt4UEqE_/view?usp=drive_link
 
 รางวัลชมเชย
 ชื่อเรื่องผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง
 ชื่อนักศึกษานายวีระ ยี่แพร
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1BG8-jXKNVvsw08gkgel3YPbwwK-O9mE4/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 10

 รางวัล ดีเด่น ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องปัญหาของการทำไพรมารี่โหวต (Primary Vote) ที่ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองไทย
 ชื่อนักศึกษานายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
นายพีระพันธ์ เหมะรัต
นางสาวภาวินี ซำศิริพงษ์
นางมัยยารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์
รศ.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ
นางรัตนา ตฤษณารังสี
นายสมพร ดำพริก
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
นายอภิชัย เจษฎานนท์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1eqnvZrkiKYz3zZsrjWQnJDySqs-xTdYr/view?usp=drive_link
 
 รางวัล ชมเชย ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยผ่านสื่อใหม่
 ชื่อนักศึกษานายเชิดเกียรติ แก้วกำเนิด
นายฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ
นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
ดร.ดิฐ อัศวพลังพรหม
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายทวี ปิยะพัฒนา
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ธวิช สุดสาคร
นายธีรยุทธ ทุมมานนท์
นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์
นายพนัส โสภณพงษ์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1ERj_7pMbSiC8imWrMHpRp1vZBWGugYAl/view?usp=drive_link
 
 รางวัล ชมเชย ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 ชื่อนักศึกษานายสุชาติ มงคลเลิศลพ
นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์
นางสาวสุรณี ผลทวี
นายสุรพล นาควานิช
นายสุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี
นายสุวิศิษฏิ์ พูลสวัสดิ์
พ.อ.(พ)หญิง อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
นางจิรภรณ์ เล้าเจริญ
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1N9GSvQaXJ-94jG5lfnBB49rofXlwZ9Od/view?usp=drive_link
 

พตส. รุ่นที่ 11

 รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน
 ชื่อนักศึกษานายบุญมา เตชะวณิช
รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
นายไพศาล เรืองวิวัฒน์โรจน์
นางสาวภัทร์ฐิตา ทุมเกิด
นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
นายปกรณ์ คุณสาระ
นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
นางสังเขต ติชะวาณิชย์
นายสัมมา คีตสิน
นายสาธร ฉันท์เรืองวณิชย์
นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1YTt4eFiycYVnqJneM-NijFaLKDKGfB8s/view?usp=sharing

 

 รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องปัจจัยส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 ชื่อนักศึกษานายโกญจนาท ศรมยุรา
นางชมัยพร หนุนภักดี
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์
นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
นายปรีชา ผลชมภู่
นางสาวพันนภา รักสนิท
นางพิชญา เมืองเนาว์
นายพุทธา ศรีคำภา
นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1js_RmKMiHXc3KwnwNeyxCl_DMV1K4idl/view?usp=drive_link
  

พตส. รุ่นที่ 12

 รางวัลดีเด่น ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการะบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง
 ชื่อนักศึกษานายเกียรติชัย วงศาริยวานิช
พ.ต.อ.จักรพันธุ์ รัตนเทวมาตย์
นายจัตุรงค์ เสริมสุข
ร.ต.ท.(หญิง) จิตติมา กำธรวิวรรธน์
นายฉัตรชัย ไทรโชต
นางชไมมาศ ชาติเมธากุล
นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย
นายนันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป
นายนิพนธ์ พิชยพาณิชย์
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม
นายประพันธ์ อัศวนิเวศน์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1ACvHil4lFhV6Vse2q-M4_W1Qzot-8gM9/view?usp=drive_link

 

 รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องบทบาทผู้นำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
 ชื่อนักศึกษานางวรัตม์ฐนัน ปีกษ์กิ่งเมือง
นายวัฒนา ช่างเหลา
รศ.พล.ต.ต.(หญิง) วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
นายสกล ถาวรกาญจน์
นายสมชาย อุดมศรีสำราญ
นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร
ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์
พล.ต. (หญิง) ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล
นายอิทธิพล โสขุมา
นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/1oLou-3sFiW4T_Q64hAWGZ-9Z22aSeVIq/view?usp=drive_link

 

 รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม
 ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในมุมมองของประชาชนศึกษากรณีในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 ชื่อนักศึกษานายณรงค์รัฐ ภูติรถยา
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง
นายทีปกร โกมลพันธ์พร
ผศ.(พิเศษ) ธนบวร สิริคุณากรกุล
นางสาวธัญณิชา บุญเลิศ
นายธิติพันธ์ ฉายบาง
นายนฤชัย นินนาท
ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
นายบัณฑิต วงษา
นางสาวปริมธอัปสร ปภาธนทรัพย์สิน
พ.ต.อ.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์
 ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/file/d/17RaRj0k2DdUyiDMA9Q3ftNihc-MOboW4/view?usp=drive_link

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้