วัตถุประสงค์ (Objectives)

สมาคมจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม ดังนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

2.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกลูกัน

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใดๆ ต่อสังคมและกิจการสาธารณะ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

   การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

Powered by MakeWebEasy.com