วัตถุประสงค์ (Objectives)

สมาคมจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม ดังนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกลูกัน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใดๆ ต่อสังคมและกิจการสาธารณะ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
Powered by MakeWebEasy.com