หมวดที่ 6

ข้อบังคับ

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

------------------------------------------

 

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

หมวดที่ 3 สมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

หมวดที่ 4 ค่าบำรุงสมาคม 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

 

หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่

ข้อ 23.  การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด  คือ

23.1  การประชุมใหญ่สามัญ
23.2  การประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 24.  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคม

ข้อ 25. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ให้เลขาธิการทำหนังสือแจ้งวันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนหรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ 26. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ต้องประกอบด้วยสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อ 27. การประชุมใหญ่วิสามัญ  อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

         เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

         ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนสมาชิกที่กำหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได้

ข้อ 28. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกตามลำดับทำหน้าที่แทน ถ้านายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ข้อ 29. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญแต่ละรายมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงในการประชุม โดยการลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือหรือการขานชื่อ หรือวิธีการอื่นใดที่แสดงโดยเปิดเผยว่าสมาชิกแต่ละคนลงคะแนนเช่นใด ยกเว้น ก่อนการลงคะแนนคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญอย่างน้อยห้าคนร้องขอให้ลงคะแนนลับ

ข้อ 30. มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการยกมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดีให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31. กิจการอันพึงกระทำในการประชุม มีดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน
(2) พิจารณารายงานประจำปี ซึ่งแสดงผลการดำเนินการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(4) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปีที่ครบวาระ)
(5) พิจารณาถอดถอนกรรมการ

ข้อ 32.  การจัดทำรายงาน บันทึกการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ การประชุมสมาชิกอื่นๆ และการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครั้ง และต้องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งต่อไป รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วสมาชิกจะดูได้ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสมาคม

 

หมวดที่ 7 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม

หมวดที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้