หมวดที่ 5

ข้อบังคับ

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

------------------------------------------

  

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

หมวดที่ 3 สมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

หมวดที่ 4 ค่าบำรุงสมาคม 

 

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ

 

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยการเสนอชื่อของสมาชิกสามัญ รุ่นละไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ  เพื่อบริหารกิจการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

         ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเสนอชื่อและเลือกกรรมการด้วยกันเองเป็นนายกสมาคม ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอสองชื่อหรือมากกว่า ก็ให้มีการลงคะแนนหากคะแนนยังเท่ากัน ก็ให้ลงคะแนนใหม่จนกว่าจะมีผู้ได้คะแนนสูงสุด และให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก

ข้อ14. ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม และอาจให้มีคณะที่ปรึกษาสมาคมขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นายกสมาคมแต่งตั้ง และผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสมาคมต้องไม่เป็น
กรรมการสมาคม โดยนายกสมาคมจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ คณะกรรมการของสมาคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

ข้อ 15. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระ
(4) ขาดสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พ้นจากการเป็นกรรมการ

ข้อ 16. องค์ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการเท่าที่มีอยู่ถือเป็นองค์ประชุม

         ในกรณีที่มีจำนวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องนัดเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการให้ครบจำนวนตามข้อบังคับ และกระทำกิจการอันสมควรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 17. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 19. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในกรณีจำเป็น นายกสมาคมหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน จะเรียกประชุมขึ้นก็ได้

ข้อ 20. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

(1) ดำเนินการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ่
(2) ตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(3) พิจารณาออกระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
(4) พิจารณาอนุมัติรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
(5) พิจารณาเพื่อมีมติให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

ข้อ 21. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

(1) นายกสมาคม มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติ ระเบียบ นโยบายของสมาคม และตามกฎหมาย เป็นผู้แทนของสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ตลอดจนทำนิติกรรมต่างๆแทนสมาคม เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม 
(2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) เลขาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม ดำเนินงานตามที่นายกหรืออุปนายกหรือคณะกรรมการมอบหมาย และมีหน้าที่ในการเรียกประชุม บันทึกการประชุม เก็บรักษารายงานการประชุม เป็นเลขานุการในการประชุมใหญ่ การจัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สินของสมาคม
(4) เหรัญญิก มีหน้าที่รับ-จ่าย และรักษาเงิน ทำบัญชีรับ – จ่ายหนี้สิน และเอกสารการเงินของสมาคม จัดทำงบแสดงสถานะการเงินและงบดุลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่
(5) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทำเนียบสมาชิกสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสมาคมหรือคณะกรรมการมอบหมาย
(6) ปฏิคม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อกับสมาคม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่นายกสมาคมหรือคณะกรรมการมอบหมาย
(7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเชิญชวนสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่างๆ ของสมาคมจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสมาคมหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 22. เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งส่งมอบหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 15 วันนับจากวันที่เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

หมวดที่ 7 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม

หมวดที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล


 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้