หมวดที่ 3

ข้อบังคับ

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

------------------------------------------

 

 

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

  

หมวดที่ 3
สมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

 

ข้อ 6.   ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมมีสองประเภท คือ

(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือหลักสูตรอื่นของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการสมาคมกำหนด
(2) สมาชิกวิสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    (2.1) สมาชิกวิสามัญกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณtกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมที่คณะกรรมการสมาคมเชิญให้เป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ
    (2.2) สมาชิกวิสามัญสมทบ ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นเหมาะสม

ข้อ 7.   ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

ข้อ 8.   การขาดจากสมาชิก สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการมีมติให้ออก โดยถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ 9.   ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สำนักงานของสมาคม

ข้อ 10. สิทธิของสมาชิก

10.1 สิทธิของสมาชิกสามัญ
     (1) ร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสมาคมโดยสมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
     (2) เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม เพื่อให้กรรมการพิจารณาดำเนินการ
     (3) สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
     (4) สมาชิกสามัญมีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ
     (5) มีสิทธิได้รับบริการหรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้
     (6) มีสิทธิในการประดับเครื่องหมายของสมาคม

10.2 สิทธิของสมาชิกวิสามัญ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 11. หน้าที่ของสมาชิก

(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการ
(2) ดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติและผลประโยชน์ได้เสียของสมาคม
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง
(4) รักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างสมาชิกและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หมวดที่ 4 ค่าบำรุงสมาคม 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

หมวดที่ 7 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม

หมวดที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้